Algemene voorwaarden
 

X. Definities
1. Verkoper: Eurodal BVBA, met zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 14 bus 1, RPR Turnhout – Ondernemingsnummer 0471.563.421;
2. Koper/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper de overeenkomst sluit, ongeacht of hij in eigen naam en/of voor eigen rekening optreedt;
3. Offerte: het aanbod tot contracteren uitgaande van de verkoper, met vermelding van de aard van de overeenkomst (verkoop en/of aanneming), de technische gegevens en de voorgestelde prijzen;
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, al dan niet na voorafgaande offerte, en die gekwalificeerd wordt, hetzij als een verkoopovereenkomst (al dan niet met transport), hetzij als een aannemingsovereenkomst, al naargelang de wilsovereenstemming van de partijen;
5. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;
6. Bijzondere voorwaarden: de eventuele bijkomende of wijzigende voorwaarden die tussen verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk worden vastgelegd;
7. Project: het samenhangend geheel van de door de verkoper aan de koper te leveren goederen en diensten, ongeacht de plaats of de werf waar deze geleverd worden of moeten worden.
8. Goederen: de door de verkoper geleverde goederen, bestaande uit prefab betonplaten, desgevallend met inbegrip van de accessoires, bevestigingsmateriaal enz. en, indien zo overeengekomen, zand en ander stabilisatiemateriaal.
 

1. Geldigheid – Toepassingsgebied - Totstandkoming
1. Deze algemene voorwaarden, evenals de bijzondere voorwaarden die vermeld worden op of waarnaar verwezen wordt in onze offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s, of werkbonnen, zijn van toepassing op elke overeenkomst vanaf het moment dat zij de koper ter kennis gebracht werden.
2. De koper/opdrachtgever erkent dat de algemene en bijzondere voorwaarden voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden (gekend onder welke benaming ook).
3. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de overige bepalingen ervan niet uit.
4. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper/opdrachtgever gestelde termijn, dan wel wanneer een van de verkoper uitgaande offerte door de koper aanvaard wordt binnen de gestelde termijn.
5. De wijzigingen aan de offerte van de verkoper zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper/opdrachtgever worden bevestigd. De handelstussenpersoon die tijdens de totstandkoming van de overeenkomst en de wijzingen daaraan optreedt voor de koper/opdrachtgever is opzichtens de verkoper mede hoofdelijk gehouden tot de verbintenissen van de koper/opdrachtgever.
 

2. Offertes – Bestellingen - Prijzen
1. De offertes zijn uitgewerkt op basis van prijzen exclusief BTW of andere taksen en heffingen.
2. De prijzen in de offerte gelden slechts voor de gespecificeerde werken, materialen en afmetingen zoals opgenomen in de offerte en zijn gebaseerd op de loonbarema’s, materiaalprijzen en grondstoffen van kracht op datum van de offerte. Bij wijzigingen van één van de parameters bovenvernoemd kunnen bijkomende kosten of prijsstijgingen doorgerekend worden aan de koper/opdrachtgever. Volgende prijsherzienings- clausule wordt hiervoor gehanteerd: “p = P x (0.40 x s/S + 0.20 x c/C + 0.10 gr/GR + 0.20 st/ST +0.10)”, waarbij S = loon 2A, C = Cement TP464, GR = grind TP132, ST = staal TP218), en waarbij, voor iedere parameter, de hoofdletter verwijst naar de resp. prijzen in de offerte en/of opdrachtbevestiging en de kleine letter verwijst naar de resp. prijzen op het ogenblik van uitvoering.
3. De aangeboden hoeveelheden zijn de aantalen opgegeven door de koper/opdrachtgever en worden als indicatief beschouwd en zijn dus niet bindend. De verschillen tussen aangeboden en gepresteerde hoeveelheden worden integraal doorgerekend.
4. Prijzen van legwerk zijn slechts indicatief en zijn herzienbaar bij ontvangst van definitieve plannen en/of bestekbeschrijving.
 

3. Leveringstermijnen
1. De verkoper neemt de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen.
Er kunnen aan de verkoper evenwel in geen geval vertragingspenaliteiten worden aangerekend. In geen geval kan vertraging de vernietiging van bestelling tot gevolg hebben.
2. De koper/opdrachtgever is gebonden de goederen af te nemen op de afgesproken levertermijn. Bij overschrijding van deze termijn door toedoen van de koper/opdrachtgever kunnen stockagekosten worden aangerekend.
 

4. Ontbinding / annulatie
1. Wanneer de koper/opdrachtgever een door hem geplaatste bestelling annuleert, of de overeenkomst verbreekt, is de verkoper gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totale Project, onverminderd het recht van de verkoper integrale
schadevergoeding te eisen voor de door de verkoper geleden directe en/of indirecte schade. Wanneer de bestelling evenwel reeds in productie werd genomen, is daarentegen de volledige verkoopprijs verschuldigd. Dit laatste geldt tevens bij de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper.
2. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper/ opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper/opdrachtgever passende waarborgen te eisen. Indien de koper/opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of
gedeeltelijk werden geleverd, één en ander zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
3. Op maat gemaakte producten zullen ten allen tijde volledig moeten afgenomen worden, hetzij de gefactureerde bedragen vergoed.
4. Ieder geval van overmacht (staking, gebrek aan grondstoffen en arbeidskrachten, transport, enz… bij de verkoper of diens leverancier) worden ten gunste van de verkoper weerhouden en geeft de verkoper eventueel het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 

5. Verbintenissen van de verkoper
In onderling overleg tussen verkoper en koper en onverminderd het bepaalde in artikel 12, zal bepaald worden welke verbintenissen de verkoper op zich neemt, naast de eigenlijke verkoop van de goederen. Afhankelijk hiervan, zijn de hiernavolgende voorwaarden eveneens van toepassing:
5.1
Zonder andersluidend beding of voorwaarde, zijn de verbintenissen van de verkoper beperkt tot de verkoop met levering, al dan niet met inbegrip van het transport en lossen van
de goederen, in zoverre dit laatste uitdrukkelijk wordt overeen gekomen.
1. Indien de verkoper het transport verzorgt worden de vloerplaten gelost van op een verharde weg, door middel van een kraan op de vrachtwagen met een max. reikwijdte van 3,5 m.
2. De toegang tot de werf dient op ieder ogenblik vrij en geschikt te zijn voor vrachtwagen met oplegger (Lengte 15 m, aslast 13 T). De koper zal de nodige maatregelen treffen om schade aan toegangswegen, rijweg, voetpad, opritten, enz. te voorkomen. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld voor enige schade aan deze goederen en de koper verbindt er zich toe de verkoper te vrijwaren tegen iedere schade of nadeel dat de verkoper zou lopen voor schade die ten gevolge van de levering wordt toegebracht aan toegangswegen, rijweg, voetpad, opritten, enz. van derden.
3. De verblijftijd op de werf bedraagt max. 45 min. inclusief het lossen. Langere verblijftijden door toedoen van de koper of diens onderaannemers worden doorgerekend.
4. De onherroepelijke aanvaarding van de goederen en hun eventuele zichtbare gebreken vindt plaats bij afhaling door het ondertekenen van de leveringsbon.
5.2
In onderling overleg, kan de verkoopovereenkomst uitgebreid worden met een aannemingsovereenkomst waarbij de verkoper eveneens instaat voor de studie van het project en/of de grondwerken en andere voorbereiding van de werf en/of de plaatsing van de verkochte goederen.
1. In de plaatsingsprijs is alsdan inbegrepen:
▪ Het spreiden van het geleverde zand dat door zandleverancier gelost wordt in de bedding.
▪ De laatste nivellering van het zandbed.
▪ Het leggen van de vloerplaten.
▪ Het afstrooien van de vloer met zand opdat op natuurlijke wijze de voegen gevuld worden en dit wanneer het weer en de werkomstandigheden het toelaten.
2. Indien de grondwerken door de opdrachtgever worden uitgevoerd dienen volgende voorschriften in acht genomen worden door de opdrachtgever:
▪ De onderbouw waarop de straatlaag wordt aangebracht dient voldoende stabiel te zijn zoals beschreven in onze technische fiche.
▪ Vlakheid van deze onderbouw: +/- 2 cm gemeten met een rij van 3 m
▪ De onderbouw ligt in een juiste helling
▪ Niveau onderbouw = - (vloerplaatdikte + 8 cm) onder afgewerkte pas
▪ Grondwerk 50 cm breder dan de te verharde zone
3. Alle prijzen gelden voor rechthoekige vlakken, bestaande uit maximaal 2 hellingen in 1 vlak zonder trapvormige geometrieën.
4. Voor werken die afwijken van de overeengekomen afspraken (bvb onvolledige of slecht uitgevoerde grondwerken uitgevoerd door een door de klant aangestelde aannemer, aanwezigheid van toezichtputten, meerdere/wisselende hellingen die niet op voorhand werden aangegeven, ….) rekent de verkoper een meerprijs aan. Deze afwijkende- of meerwerken zullen uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
5. Legwerken zijn voorzien in 1 fase tenzij anders overeengekomen. Indien toch in verschillende fases dient gewerkt te worden zal per fase een technische oplevering plaatsvinden (d.m.v. een getekende opleveringsbon). Indien de reeds afgewerkte zones niet in gebruik mogen genomen worden staat de opdrachtgever in voor de nodige afbakening en signalisatie. Op het ogenblik dat een stuk terrein in gebruik wordt genomen geldt dit als definitieve aanvaarding der werken door de opdrachtgever en kan eventuele schade niet meer op de verkoper verhaald worden.
6. Voor tussentijdse onderbrekingen, buiten de wil van de verkoper om, kan door de verkoper een onderbrekingskost aangerekend worden.
7. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen in het legwerk ten gevolge van onvoorziene weersomstandigheden.
8. Indien de grondwerken door de opdrachtgever of diens aangestelden worden uitgevoerd worden de meerverbruiken van zand t.b.v. de straatlaag doorgerekend.
9. De aanvaarding van de werken en de goederen vindt plaats door het ondertekenen van het opleveringsrapport.
 

Bijkomende voorwaarden voor plaatsing door onze diensten
1. Minimale nivelleerbreedte/ruimte voor het laserblad is standaard 3 m.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van de eventueel in de ondergrond aanwezige leidingen.
3. Bij aanvang der werken zal de opdrachtgever het laatste besproken plan in voege overhandigen. Wijzigingen of verschillen t.o.v. het besproken plan kunnen meerkosten met zich meebrengen (hiervoor zal een aparte opdracht werfbon opgesteld worden). Voor de aanvang van het werk stelt de opdrachtgever schriftelijk één en slechts één contactpersoon of verantwoordelijke aan.
4. De verkoper behoudt zich het recht voor de werken niet te starten indien de omstandigheden de kwaliteit en efficiëntie van het legwerk in gedrang zouden kunnen brengen. Deze omstandigheden kunnen zijn (niet limitatief): de kwaliteit en/of toestand van de ondergrond, de weersomstandigheden, het niet beschikbaar zijn van het volledige terrein, ...
5. Tijdens de legwerken kunnen zich mogelijk aftekeningen voordoen van de banden van de plaatsingsmachines. Dit fenomeen kan niet ingeroepen worden als minderwaarde, uitstellen van betaling of niet accepteren van de goederen.
6. Indien de plaatsing gebeurt door de verkoper doch het transport door de opdrachtgever verzorgd wordt, neemt de verkoper de platen terug in ontvangst op de werf en vindt de aanvaarding de werken en de goederen plaats door het ondertekenen van het opleveringsrapport.
 

6. Facturen en protesten
1. Alle door de verkoper geleverde goederen en diensten worden onmiddellijk en volledig gefactureerd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de verkoper en de koper/opdrachtgever. De verkoper is gerechtigd, op het ogenblik van de bestelling, een voorschot te factureren ten bedrage van 10% van de totale prijs van het Project.
2. De verkoper heeft het recht de uitvoering van zijn verbintenissen (leveringen en/of studies en/of plaatsing) te staken, indien de koper in gebreke blijft een of meer vervallen facturen te betalen, een en ander onverminderd het behoud van alle rechten van de verkoper.
3. Protesten van facturen worden slechts aanvaard indien deze aangetekend aan de verkoper worden overgemaakt binnen de 8 werkdagen na factuurdatum. Laattijdige protesten worden als onbestaande beschouwd en zijn van nul en generlei waarde.
 

7. Betalingen
1. Facturen dienen betaald te worden op 30 dagen einde maand tenzij anders overeengekomen, doch voorschotfacturen dienen altijd contant betaald. Het niet of niet tijdig betalen van voorschotfacturen geeft de verkoper het recht de volledige bestelling te annuleren. Levertermijnen beginnen slechts te lopen vanaf de ontvangst van het voorschot. Voorschotfacturen zijn niet terugvorderbaar.
2. Bij laattijdige betaling, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn a rato 10% van de verkoopprijs, met een minimum van 75 EUR, vermeerderd met een
nalatigheidintrest van 10% per jaar. Bij niet-betaling is de verkoper gerechtigd alle lopende bestellingen aan de koper/opdrachtgever – zelfs met betrekking tot een andere werf – uit te stellen of te annuleren zonder dat deze handeling kan gezien worden als een weigering tot levering.
3. De koper/opdrachtgever gaat akkoord in geen geval een deel van het verschuldigde bedrag als waarborgsom in te houden tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
 

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige betaling door de koper/opdrachtgever en afwikkeling van al diens verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst, blijven de geleverde goederen en gebruikte materialen eigendom van de verkoper.
2. Bij niet tijdige betaling houden wij ons het recht voor om zonder enige ingebrekestelling of verwittiging deze goederen en materialen terug op te halen en te demonteren, ongeacht of zij bevestigd zijn aan een roerend of onroerend goed. De koper verbindt er zich toe, tot de datum van algehele betaling, de goederen niet onroerend te maken.
3. Alle kosten die verband houden met de uitvoering van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.
4. In voorkomend geval behoudt de verkoper zich het recht voor de ontbinding van de overeenkomst na te streven, al dan niet met een vordering tot schadevergoeding.
 

9. Klachten
1. Klachten kunnen enkel in aanmerking komen wanneer zij schriftelijk (fax + aangetekend) geschieden binnen de 8 dagen na het optreden van de tekortkoming. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. De aansprakelijkheid van de verkoper zal in geen geval verder gaan dan de verplichting om op eigen kosten de tekortkomingen te herstellen of te vervangen. Verwerking en/of gebruik van de geleverde goederen door de koper/opdrachtgever betekent automatisch een stilzwijgende en definitieve aanvaarding.
 

10. Aansprakelijkheid
1. De door de verkoper aangegane verbintenissen strekken zich niet verder uit dan een inspanningsverbintenis. De aansprakelijkheid van de verkoper is strikt beperkt tot de onmiddellijke en rechtstreekse schade, met uitsluiting van iedere indirecte schade, zoals bedrijfsschade, exploitatieverlies, enz. De koper/opdrachtgever vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden.
2. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de materialen of geleverde goederen van de verkoper geplaatst op de werf vanaf het binnenkomen totdat zij geplaatst worden of totdat ze de werf verlaten. Na de plaatsing is de verkoper ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade aangericht door de koper/opdrachtgever of derden aan de door de verkoper geleverde goederen, bijvoorbeeld ingevolge verkeerd gebruik van de geleverde goederen.
3. De verkoper is niet aansprakelijk voor de vertraging of tekortkoming in de uitvoering van zijn verbintenissen, indien deze vertraging of tekortkoming het gevolg is van overmacht. De koper/opdrachtgever kan in geen geval schadevergoeding vorderen of de verbreking van de overeenkomst eisen. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verbreken, de bestelling te annuleren of de uitvoering ervan uit te
stellen, zonder dat de koper/opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden als gevolg van de beslissing van de verkoper. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of verhindert, zoals daar onder andere zijn (niet limitatief): slecht weer, transportmoeilijkheden, stakingen, werksluitingen en alle oorzaken die de ontvangst van grondstoffen, brandstoffen en bevoorradingen, de normale productie, die verzending of het vervoer van de goederen verhinderen bij ons bedrijf of bij dit van onze leveranciers. Brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of
in het bedrijf van onze leveranciers, en eender welke vorm van machinebreuk, ongeacht de oorzaak ervan, worden eveneens als overmacht aanzien.
4. Verschijnselen t.g.v. (quasi) niet-beïnvloedbare factoren zoals haarscheurtjes (tot 0,02 mm), kalkuitslag (wolkvorming), lichte kleurverschillen tussen en in platen, aftekening van stockagemateriaal, vervuiling in grondstoffen zoals pyriet ed. kunnen in geen geval aanleiding geven lastens de verkoper tot enige schadeclaim, ontbinding van de overeenkomst of annulatie, minderwaarde of uitstel van oplevering of betaling.
 

11. Waarborgen/Garanties afhankelijk van de verbintenis aangegaan door de verkoper overeenkomstig artikel 5
1. Onverminderd hetgeen hiervoor en hierna werd overeengekomen, waarborgt de verkoper uitsluitend de uitvoering van haar verbintenissen, met dien verstande dat de aard en omvang ervan tussen de partijen werd overeengekomen en blijkt uit de geschreven documenten die de tot stand koming van de overeenkomst aantonen (offerte/ bestelbon/factuur).
1.1. Verkoop:
De verkoper levert de goederen die door de koper worden opgehaald op de productie)- zetel van de verkoper. De verkoper waarborgt dat de goederen overeenstemmen met de technische fiche;
1.2. Verkoop + Transport:
De verkoper waarborgt dat de goederen overeenstemmen met de technische fiche en het transport van de goederen volgens de geëigende INCOTERMS zoals schriftelijk vermeld.
1.3. Verkoop + Transport + Plaatsing
De verkoper waarborgt wat in 1.2. werd vastgesteld, evenals de plaatsing van de goederen, d.i. het leggen van de prefab betonplaten op de ondergrond die door de koper
werd voorbereid, tenzij anders overeen gekomen.
1.4. Verkoop + Transport + Plaatsing + Grondwerk
De verkoper waarborgt wat in 1.3. werd vastgesteld, evenals de uitvoering van de grondwerken volgens studie, ontwerp en lastenboek van de koper, alsook de plaatsing van de goederen.
1.5. Verkoop + Transport + Plaatsing + Grondwerk + Studie en ontwerp
De verkoper waarborgt wat in 1.4. werd vastgesteld, echter thans met inbegrip van sterkteberekening en ontwerp van platen en fundering rekening houdend met natuurlijke bedding en verkeersbelasting.
2. De verkoper controleert in geen geval de kwaliteit van de voorafgaande werken van andere aannemers (homogeniteit verdichting, waterdoorlatende eigenschappen, type en kwaliteit van de verwerkte grondstof, druksterkte, …) en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke schade als gevolg van het handelen of nalaten van andere aannemers. De verkoper geeft enkel een vrijblijvend advies over plaattype, wapeningstype ed. en draagt geen verantwoordelijkheid hierin behoudens indien de verkoper door de koper/opdrachtgever werd belast met de studie en het ontwerp van het project (punt 1.5 hierboven).
3. De koper/opdrachtgever erkent dat het behoud van de kwaliteit van de goederen essentieel afhangt van de aard en omvang van het gebruik en het onderhoud van de goederen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade indien het reële gebruik van de goederen niet overeenstemt met het lastenboek.
4. Schade aan platen, van welke aard ook, als gevolg van foutieve plaatsing die niet door de verkoper werd uitgevoerd, differentiële zettingen in de ondergrond, al dan niet natuurlijke bewegingen van de (onder)grond, enz. is niet gewaarborgd.
 

12. Bijzondere verbintenissen van de koper/opdrachtgever
Ten laste van de koper/opdrachtgever zijn altijd, tenzij anders overeengekomen:
▪ Bouwtoelating/vergunningen.
▪ Uitvoeringsplannen.
▪ Wegsignalisatie indien nodig.
▪ Afsluiten/verleggen van nutsleidingen, kabels e.d.
▪ Administratieve formaliteiten om in de buurt van leidingen te werken (Fluxys, en andere – voor zoveel als nodig).
▪ Bronbemaling, schoringen en/of stuttingen.
▪ Taksen, heffingen en /of belastingen.
▪ Verwijderen en/of stockeren van verontreinigde stoffen en/of onderdelen die behandeld moeten worden of waarvoor een attest nodig is.
▪ Aanleg en onderhoud van werfwegen.
▪ Plaatsbeschrijving.
▪ (Druk)proeven.
▪ Uitzetten van het te verharden werk.
▪ Huur van containers, werfmachines, enz.
▪ In het algemeen, alles wat niet expliciet en schriftelijk ten laste van de verkoper werd gelegd.
 

13. Intellectuele eigendom
1. Onder alle beding, behoudt de verkoper zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle door de verkoper vervaardigde tekeningen, concepten, ontwerpen, modellen, gereedschappen en dergelijke meer. Deze rechten blijven onvervreemdbaar eigendom
van de verkoper, ook al werden hiervoor kosten in rekening gebracht. De koper/opdrachtgever mag deze enkel gebruiken voor het overeengekomen doel en deze dienen geretourneerd te worden op eerste verzoek van de verkoper. De koper/opdrachtgever mag deze niet kopiëren, aan derden ter hand stellen of tonen, behoudens toestemming van de verkoper.
2. De schriftelijke toelating van de verkoper is noodzakelijk voor het voeren van publiciteit met onze producten in tijdschriften, dag- en weekbladen, beurzen of welke commerciële plaats/doeleind, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 5.000,00 EUR en onverminderd het recht van de verkoper om de werkelijk geleden schade aan te tonen en er vergoeding van te vorderen.
 

14. Vertegenwoordigingsmacht – ongeldigheid – toepasselijk recht – geschillenbeslechting
1. De bemiddellaars, agenten en personeelsleden van de verkoper hebben geen mandaat om de vennootschap te verbinden.
2. De agenten en vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om facturen te innen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Betaling in hun handen ontlast de koper/opdrachtgever niet. Beloften of toezeggingen door agenten en vertegenwoordigers gedaan, binden de verkoper niet, tenzij ze door de verkoper bevestigd werden. Facturen zijn enkel betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de facturen.
3. Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid de geldigheid of afdwingbaarheid niet aantasten van de overige bepalingen. De partijen komen overeen dat zij elke nietige of onafdwingbare bepaling zullen vervangen door een andere bepaling die een gelijkaardig economisch effect heeft en het dichtst de bedoeling van partijen benadert.
4. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.
5. Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.